Information om kommande prov åk 9

Genomförande

2019:
 
åk 9 - 2019: vecka 19 - tisdag 7 maj och torsdag den 9 maj

 

Länk till Skolverkets sidor om nationella prov i grundskolan

OBS! Ytterligare information om proven i åk 9 2019 finns under fliken ”inrapportering18”! Denna flik uppdateras i anslutning till proven i maj

Vilket ämne får skolorna?

Eleverna på en skola genomför ett ämnesprov inom något av de fyra So-ämnena. Skolorna får inte välja ämne själva utan tilldelas ett ämnesprov av Skolverket. Cirka två veckor innan ämnesproven så får man reda på vilket prov skolan tilldelas. SCB gör denna fördelning varje år och  Skolverket  och provkonstruktörerna på de olika universiteten vet inte denna fördelning. (Se också ”Vanliga frågor”)

Tidsåtgång

Ämnesprovet inom So åk 9

Varje delprov tar 120 minuter att genomföra. Till ämnesprovet i geografi kan finnas kartmaterial. Mer om hur detta skall förberedas och användas finns i den lärarinformation som utges tillsammans med respektive ämnesprov.

Anpassning

Anpassning av nationella prov görs för elever med funktionsnedsättningar som inte är av tillfällig natur och elever med läs- och skrivsvårigheter. Variationen mellan elever kan vara stor och anpassningen av de nationella proven görs utifrån den enskilde elevens förutsättningar. Därför kan Skolverket inte ange exakt vad läraren kan och inte kan göra.
Provförslutningen får brytas tidigast (arbets-)dagen före provdatum för att lärare ska kunna anpassa provet för elev med funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Anpassningen ska ske så att provet fortfarande prövar de kunskaper som avses.

Det är rektor som beslutar om anpassning, men rektor kan delegera beslutet till en lärare.

Exempel på anpassningar:

  • förlängd provtid
  • förstorad text
  • uppläsning av instruktioner och uppgifter
  • lässtöd genom att eleven kan lyssna på uppgiften inläst på cd/usb
  • uppdelning av delprovet på olika tillfällen
  • möjlighet att besvara frågor muntligt
  • skriva svar på dator (datorerna får ej vara anslutna till Internet och eleverna får inte ha möjlighet att kommunicera med varandra)

För ytterligare information, klicka på denna länk: Skolverket om anpassning