Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9

Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.
Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Sekretess

Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik)

Provet 2014 är sekretessbelagt till 2017 (åk 6) resp. 2020 (åk 9), varför proven vt 2014 inte kommer att publiceras här. 

Alla tidigare nationella prov har också varit underkastade sekretesslagstiftning (undantaget således So- och No6-proven 2013). Sekretessen är för att tillförsäkra likvärdighet mellan landets elever. Under provtiden är den självklar, men vissa uppgifter återvänds bland annat för att åstadkomma långsiktig stabilitet mellan åren, andra uppgifter återvänds för att se utveckling mellan år osv. Det är således av yttersta vikt att alla deltagande lärare, elever och övrig personal som kommer i kontakt med proven visar respekt för sekretessen. Inte minst genom sociala medier så kan annars information spridas på ett sätt som motverkar elevernas lika möjligheter vid de olika provtillfällena.

Exempeluppgifter

För att ändå tillgodose  önskan om olika exempel på uppgifter, så har Skolverket i samarbete med provkonstruktörerna för So-proven kommit fram till att vissa exempeluppgifter från provet 2014 kan undantas från sekretessen.

Uppgifterna nedan är således exempel på olika typer av uppgifter från proven 2014. De kan ha modifierats något i förhållande till den ursprungliga uppgiften och i bedömningsanvisningen.

Exempeluppgifter åk 9

Historia åk 9, exempeluppgifter från 2014

Temaområdet ”Kulturmöten” innehåller 6 olika uppgifter. Observera att det sist i uppgiftshäftet finns material till uppgift 1 och 6.

Utöver dessa uppgifter finns också information kring arbetet med provens konstruktion på respektive lärosätes webbplats.
Besök gärna dem för att ta del av detta. Webbplatserna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Geografi åk 6 och 9 – Uppsala universitet    

Historia åk 6 – Karlstad universitet

Historia åk 9 – Malmö Högskola

Religionskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet    

Samhällskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet