Exempeluppgifter från proven 2014, åk 6

Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.
Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Sekretess

Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik)

Provet 2014 är sekretessbelagt till 2017 (åk 6) resp. 2020 (åk 9), varför proven vt 2014 inte kommer att publiceras här. Var vänlig att observera detta vid hantering av proven vt 2014, och respektera sekretessen! 

Alla tidigare nationella prov har också varit underkastade sekretesslagstiftning (undantaget således So- och No6-proven 2013). Sekretessen är för att tillförsäkra likvärdighet mellan landets elever. Under provtiden är den självklar, men vissa uppgifter återvänds bland annat för att åstadkomma långsiktig stabilitet mellan åren, andra uppgifter återvänds för att se utveckling mellan år osv. Det är således av yttersta vikt att alla deltagande lärare, elever och övrig personal som kommer i kontakt med proven visar respekt för sekretessen. Inte minst genom sociala medier så kan annars information spridas på ett sätt som motverkar elevernas lika möjligheter vid de olika provtillfällena.

Exempeluppgifter

För att ändå tillgodose  önskan om olika exempel på uppgifter, så har Skolverket i samarbete med provkonstruktörerna för So-proven kommit fram till att vissa exempeluppgifter från provet 2014 kan undantas från sekretessen. Så här skriver Skolverkets undervisningsråd:

”Några uppgifter som ingått i de nationella proven i de samhällsorienterande ämnena, årskurs 6 och 9, kommer varje år att publiceras på Skolverkets webbplats. Det är viktigt att komma ihåg att de uppgifter/delar av proven som inte publiceras fortfarande omfattas av sekretess. Hur många uppgifter som släpps ifrån respektive ämnesprov i respektive årskurs kommer att variera något beroende på hur ämnesproven är strukturerade. En uppgift i relation till varje förmåga/del av kunskapskrav som prövas i provet kommer åtminstone att publiceras. Vissa ämnesprov har tematiska delprov och där kan hela delprov komma att publiceras. Det är inte bara uppgifterna som kommer att publiceras utan även de tillhörande bedömningsanvisningarna till respektive uppgift. 

Syftet med att publicera uppgifterna är att ge lärare en bild av hur olika uppgifter som ingår i ämnesproven ser ut och hur de ska bedömas. Eftersom enskilda lärare bara genomför prov i ett av fyra samhällsorienterande ämnen är behovet av att publicera några uppgifter varje år särskilt stor i de samhällsorienterande ämnena. En lärare kan även använda sig av de publicerade uppgifterna i sin ordinarie undervisning.”

Mats Olsson, Undervisningsråd
Skolverket
Enheten för prov och bedömning
106 20 Stockholm
Telefon vx: 08-52 73 32 00
Telefon dir: 08-52 73 33 63

Uppgifterna nedan är således exempel på olika typer av uppgifter från proven 2014. De kan ha modifierats något i förhållande till den ursprungliga uppgiften och i bedömningsanvisningen.

Exempeluppgifter åk 6

Utöver dessa uppgifter finns också information kring arbetet med provens konstruktion på respektive lärosätes webbplats.
Besök gärna dem för att ta del av detta. Webbplatserna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

 

Geografi åk 6 och 9 – Uppsala universitet    

Historia åk 6 – Karlstad universitet

(Eftersom gruppen/proven upphört, vänd er till Skolverkets ansvariga undervisningsråd)

 

Historia åk 9 – Malmö Universitet

Religionskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet    

Samhällskunskap åk 6 och åk 9 – Göteborgs universitet